*کلبه ی پائیزی من*

» بدمزه ترین ماه رمضان :: ۱۳٩٦/٤/٩
» فیلم :: ۱۳٩٤/٥/۱٥
» س مثل سپاه :: ۱۳٩٤/۳/٢٠
» خرداد پر ازحادثه! :: ۱۳٩٤/۳/٢
» ... :: ۱۳٩٤/٢/۸
» مهمان :: ۱۳٩٤/۱/۱٩
» رادیو :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٥
» مستطیل سبز! :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۱
» دوستت دارم :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» 1سالگی :: ۱۳٩۳/۱٠/٧
» کپی برابر اصل! :: ۱۳٩۳/٩/٢٩
» پدر :: ۱۳٩۳/۸/٢٠
» ک مثل کپل :: ۱۳٩۳/٧/٥
» پائیز :: ۱۳٩۳/٧/۱
» ... :: ۱۳٩۳/٦/۱۱
» روزگار :: ۱۳٩۳/٥/۱٩
» ... :: ۱۳٩۳/٤/۱۳
» نرگسم :: ۱۳٩۳/۳/۸
» تنهائی :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
» کنج آرام :: ۱۳٩۳/٢/٢٢
» پارادوکس :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» سلام... :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» آیدا :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» کمی کودکانه! :: ۱۳٩٢/٦/٧
» ... :: ۱۳٩٢/٥/٧
» میگی میاد؟! :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» 23تا23 :: ۱۳٩٢/۳/٢۳
» بوی عیدی... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» دیروز... :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» جفت جهان :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» چرند نوشت :: ۱۳٩۱/٦/٢
» ماه معبود :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» ... :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» آشفتگی :: ۱۳٩۱/۳/٢٥
» بانو :: ۱۳٩۱/٢/٢٢
» س مثل سین! :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
» 3نقطه هم3نقطه های فرانس... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
» قاصدک باز خبر... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
» 09/09/90 :: ۱۳٩٠/٩/٩
» ۱۳٩٠/٩/۱ :: ۱۳٩٠/٩/۱
» وانیا! :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» ... :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» رنگ نو :: ۱۳٩٠/۸/٤
» تا... :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
» گمگشته... :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» نه!؟ :: ۱۳٩٠/٢/٩
» ... :: ۱۳٩٠/۱/٢٥
» هوای گریه دارم تو این شب غریبه... :: ۱۳٩٠/۱/۱۳
» عطر آسمان! :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» دل دل :: ۱۳۸٩/۱٢/۸
» م/ی/ت/ر/س/م :: ۱۳۸٩/۱۱/٧
» سلام یعنی خداحافظ! :: ۱۳۸٩/۱٠/٤
» ... :: ۱۳۸٩/٩/٩
» به گل نشسته! :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» *کلبه ی پائیزی من* :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» من خواب دیده ام... :: ۱۳۸٩/۸/۱٢
» دیده ودل... :: ۱۳۸٩/٧/٥
» ... :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» سیب ویاس... :: ۱۳۸٩/٤/۱٦
» باور ِ بهار... :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» زندگی...مرگ... :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٦
» آس دل... :: ۱۳۸۸/۱٢/٤
» عشق است وآتش وخون... :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٢
» کجا!؟ :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۸
» ...هم :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٠
» من و قصه ی همین محرم... :: ۱۳۸۸/٩/٢٧
» ... :: ۱۳۸۸/٥/۱٦
» یا مولا دلم تنگ اومده... :: ۱۳۸۸/٤/۱٥
» باران نو... :: ۱۳۸۸/۳/٢۸
» که کسی دلش تنگ نشود! :: ۱۳۸۸/٢/۱٠
» حصار کلمات... :: ۱۳۸۸/۱/۱٩
» حول حالنا... :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٩
» تنها تو بمان تنها تو بتاب... :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٧
» ... :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٩
» لیموی تلخ قهوه ی شیرین! :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٠
» همین حوالی... :: ۱۳۸٧/٩/۱٦
» طلوع یا غروب! :: ۱۳۸٧/۸/٢٠
» خیلی دور!خیلی نزدیک! :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» قلبی ازجنس پاییز... :: ۱۳۸٧/٧/٤
» !!! :: ۱۳۸٧/٥/۱٥
» گمشده... :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» ... :: ۱۳۸٧/٢/٢۳
» ؟! :: ۱۳۸٧/۱/٢۳
» بوی عیدی :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٩
» ... :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۳
» برف رفتنیست... :: ۱۳۸٦/۱۱/۳٠
» یاوه گویی شبانه! :: ۱۳۸٦/۱۱/٩
» یا حسین :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٧
» امشب برف می باره :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٠
» خداحافظ... :: ۱۳۸٦/٩/٢٥
» ياوه گويی شبانه! :: ۱۳۸٦/٩/۱۸
» هديه ی يک دوست :: ۱۳۸٦/٩/٩
» بادبادک بازی :: ۱۳۸٦/۸/٢٦
» دل آزرده ام :: ۱۳۸٦/۸/٢٠
» ياوه گويی شبانه.. :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» يادم تورا فراموش! :: ۱۳۸٦/۸/٤
» ياوه گويی شبانه :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» ياوه گويی شبانه... :: ۱۳۸٦/٧/۱٧
» یا مولا :: ۱۳۸٦/٧/۱٠
» پاييز برگريز هزار رنگ :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» اولين سحر :: ۱۳۸٦/٦/٢٢
» بی خوابی :: ۱۳۸٦/٦/۱۱
» صبور زير چتر خودفريبی! :: ۱۳۸٦/٦/۳
» من و خدا قهرکردیم!!! :: ۱۳۸٦/٥/۱٧
» عبور :: ۱۳۸٦/٥/٤
» شايد :: ۱۳۸٦/٤/٢٠
» سکوت شب :: ۱۳۸٦/٤/۱۱
» گشتم...نبود! :: ۱۳۸٦/٤/٥
» زمين کهنه :: ۱۳۸٦/۳/۱٩
» !!!...!!! :: ۱۳۸٦/۳/۱۱
» دو پیاله قهوه :: ۱۳۸٦/۳/٤
» بی نهايت سکوت :: ۱۳۸٦/٢/۳٠
» خاطره :: ۱۳۸٦/٢/٢٠
» به یاد اردیبهشت دوردست خاطره :: ۱۳۸٦/٢/۱٥
» اندر عوارض دیدن سریال(به دنیا بگویید بایستد) :: ۱۳۸٦/٢/۱٠
» توهم!! :: ۱۳۸٦/۱/٢۳
» بهار :: ۱۳۸٦/۱/٤
» دل... :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۱
» خواب تلخ :: ۱۳۸٥/۱٢/٥
» زير درخت آرزو ... :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۳
» فاصله... :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٧
» درد! :: ۱۳۸٥/۱۱/۸
» باز آرزوی تو آینه و گیر دادناش... :: ۱۳۸٥/۱۱/٥
» من وهیدروژن ! :: ۱۳۸٥/۱٠/۳٠
» زمستان سرد... :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٥
» بازی يلدا وشوت پاس مليکای عزيزم. :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٧
» ستاره! :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٢
» دلتنگم :: ۱۳۸٥/۱٠/٦
» ديوانه :: ۱۳۸٥/۱٠/٢
» این هم تجربه ای بود :: ۱۳۸٥/٩/٢٦
» سی امین خزان را هم درنوردیدم... :: ۱۳۸٥/٩/٩
» بعد ازاین همه سکوت ... :: ۱۳۸٥/٩/٦
» رفتن را نمی شود همیشه خواب دید... :: ۱۳۸٥/۸/٢۳
» تلاش می کرد تا دوباره شايد به آغاز ترانه ی باران برگردداما... :: ۱۳۸٥/۸/۱۳
» من ميخوام به كودكيم برگردم :: ۱۳۸٥/۸/۱
» شاید که این بار انعکاس فریاد تو باشم .. سوار بر باد...! :: ۱۳۸٥/٧/٦
» قصه ی من و آینم... :: ۱۳۸٥/٦/۳۱
» من ناظری بیش نیستم ... :: ۱۳۸٥/٦/٢٠
» اندیشمندانه ترین تفکر شیطان من :: ۱۳۸٥/٦/٩
» شب و مهتاب وشعر و دلتنگی :: ۱۳۸٥/٥/٢۱
» انتظار ديدنش هر لحظه با من می تپد :: ۱۳۸٥/٥/۸
» *پنج شنبه سلام* :: ۱۳۸٥/٤/٢٩
» روز مادر يعنی باز هم بهانه مادر گرفتن.... :: ۱۳۸٥/٤/٢٥
» خدايا !مرا به اسمانی دعوت کن که ابرهايش به سخاوت معروفند. :: ۱۳۸٥/٤/۱٥
» سوگند :: ۱۳۸٥/٤/٢
» *تمام* :: ۱۳۸٥/۳/۱۱
» *پروانگی* :: ۱۳۸٥/۳/٤
» اين روزها چه خاکستري مي گذرد... :: ۱۳۸٥/٢/٢٠
» ميعادگاه :: ۱۳۸٥/٢/۱۱
» پشت ميله های خاطرات دوردست... :: ۱۳۸٥/٢/٢
» تنها می روم که تنهایی تنها نماند..... :: ۱۳۸٥/۱/۱۱
» قطار فصلاي خدا... :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٦
» مگر نه رمز عروج سبکبالی و سبکباری است...عطايمان کن! :: ۱۳۸٤/۱٢/۸
» دریای طوفانی :: ۱۳۸٤/۱٢/٥
» *دیگه وقتی صدای دلتنگیمو میشنوی نخواه که بارون بباره* :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٦
» پرواز را به خاطر بسپار پرنده رفتنیست. :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٤
» اگه بشه با واژه ها حالمو تعریف بکنم... :: ۱۳۸٤/۱۱/٦
» فراتر از بی نهایت زمان ومکان... :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٧
» ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد.. :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٤
» در ماهتاب خاطره می بینمت هنوز... :: ۱۳۸٤/۱٠/٩
» واما وداع با پاییز**یلدا :: ۱۳۸٤/٩/۳٠
» عصر یخبندان :: ۱۳۸٤/٩/٢٧
» آخرین ترنم های پاییز به گوش می رسد :: ۱۳۸٤/٩/۱۸
» ***عهد با ستاره ها*** :: ۱۳۸٤/٩/۱٤
» قاصدکی سوار بر باد*** :: ۱۳۸٤/٩/۱۳
» سلام ماه برگریز آمدنم کاش می دانستی چقدرد لتنگ رفتنم... :: ۱۳۸٤/٩/٩
» پشت پنجره ی تنهایی در کوچه باغ خاطره :: ۱۳۸٤/٩/٦
» دل به خلوت تو بستم :: ۱۳۸٤/٩/۱
» خدای خوبم*** :: ۱۳۸٤/۸/٢۸
» درد دل با معبود*** :: ۱۳۸٤/۸/٢٦
» پنجره*** :: ۱۳۸٤/۸/٢٤
» برای سیزدهمین سالروز سفر ت :: ۱۳۸٤/۸/٢٠
» سلام*** :: ۱۳۸٤/۸/۱۱
» صندلی خالی :: ۱۳۸٤/۸/۸
» نگاهت :: ۱۳۸٤/۸/٥
» سکوت کویری :: ۱۳۸٤/۸/٤
» ردپایی شبیه سراب :: ۱۳۸٤/۸/٢
» سفر...شب...پاییز! :: ۱۳۸٤/٧/٢٧
» سکوت..! :: ۱۳۸٤/٧/٢٦
» "بهار در قلب من است." :: ۱۳۸٤/٧/٢٤
» نبض زندگی هنوز می زند :: ۱۳۸٤/٧/٢۱
» چشمای منتظر به پیچ جاده :: ۱۳۸٤/٧/۱٩
» مه :: ۱۳۸٤/٧/۱۸
» چشم انتظار :: ۱۳۸٤/٧/۱٦
» چشمهایت همه چیز من است ... :: ۱۳۸٤/٧/۱٥
» تشنه آتش باشی نه آب ... :: ۱۳۸٤/٧/۱٤
» قبله ام یک گل سرخ . :: ۱۳۸٤/٧/۱٢
» هیچ کس تنهاییم را حس نکرد... :: ۱۳۸٤/٧/۱٠
» گریه کن گریه قشنگه گریه سهم دل تنگه :: ۱۳۸٤/٧/۸
» آهنگ غریبانه تنهایى :: ۱۳۸٤/٧/٦
» دیگه رفته :: ۱۳۸٤/٧/٤
» عاشق پاییزم :: ۱۳۸٤/٧/۱
» بوی ماه مهر :: ۱۳۸٤/٦/۳٠
» عشق آسمان باریدن باران است :: ۱۳۸٤/٦/٢٩
» جاده :: ۱۳۸٤/٦/٢٧
» سفری بی بازگشت :: ۱۳۸٤/٦/٢٦
» خدایا شکرت :: ۱۳۸٤/٦/٢٥
» پاییز :: ۱۳۸٤/٦/٢٢
» خورشــــــــــــــید می خواهم :: ۱۳۸٤/٦/٢۱
» گلایه :: ۱۳۸٤/٦/٢٠
» دلم گرفته :: ۱۳۸٤/٦/۱۸
» پاییز زیبای برگریز :: ۱۳۸٤/٦/۱۸
» عشق :: ۱۳۸٤/٦/۱٦
» خداوندا :: ۱۳۸٤/٦/۱٥
» زندگی همین نزدیکی هاست :: ۱۳۸٤/٦/۱۳
» می توان :: ۱۳۸٤/٦/۱٢
» آنجا که میخواهی بروی... :: ۱۳۸٤/٦/٩
» من باید برم ... جاده ام منتظره :: ۱۳۸٤/٦/۸
» گوش کن :: ۱۳۸٤/٦/٧
» اسب سیاه آرزو :: ۱۳۸٤/٦/٦
» خیلی دلم گرفته بود عین روزای بارونی... :: ۱۳۸٤/٥/٢٧
» یادش به خیر ساعت5 :: ۱۳۸٤/٥/٢٥
» مایه آرامش :: ۱۳۸٤/٥/٢٤
» شبیه تاریک من! :: ۱۳۸٤/٥/٢۳
» چیزی به نام :: ۱۳۸٤/٥/۱٩
» آری تکرار تو مرا به باور خویش می کشاند....... :: ۱۳۸٤/٥/۱٦
» من پاییزیم... :: ۱۳۸٤/٥/۱٥
» آرزو :: ۱۳۸٤/٥/۱٥
» وقتی بود نمیدیدم :: ۱۳۸٤/٥/۱٥
» خاطره مردی با عبای شکلاتی :: ۱۳۸٤/٥/۱٤
» امشب سرد است ... :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٠
» برگ می رود از باد :: ۱۳۸٢/٥/۱٠
نوشته شده در ساعت توسط مدیر |

Design By : nightSelect.com