تنهائی

اینکه بچگی هایت را هی با خودت قسمت کرده باشی

اینکه ضدونقیض های نوجوانیت را هی باخودت تقسیم کرده باشی

اینکه حال وهوای جوانیت را هی با خودت تقسیم کرده باشی

اینکه غصه هایت غمهایت حرفهایت آرزوهایت دلتنگی هایت خستگی هایت وحتی شادی ها ولحظه های خوبت راهم حتی هی با خودت تقسیم کرده باشی خیلی هم اتفاق خوبی نیست

تنهائی همیشه هم اتفاق خوبی نیست

گاهی بدجوری گلویت را می فشاردگاهی خفقان می آوردگاهی دردمیشود وامانت را می بردمثل همین غروب های بهاری روزهای میانسالیت...

/ 0 نظر / 36 بازدید