می توان

1moonlove.jpg

 

می توان
می توان شب را روز دید، می توان تاریکی را روشنایی

دید، می توان

نفرت را عشق دید ، می توان غروب را طلوع دید... می توان هیچ را

هستی دید ... می توان سکوت را فریاد دید... می توان ذلت را

افتخار دید.. می توان سقوط را صعود دید ... می توان ...

می توانیم از شکست ها پیروزی سازیم ... اما فراموش نکنیم طعم
تلخ شکست را...

می توانیم از شب روز بسازیم ... اما فراموش نکنیم سیاهی شب را ....

/ 0 نظر / 7 بازدید