کمی کودکانه!

این روزها انگار زبانم میگیرد وناخودآگاه ساده تر سخن می گویم

انگار اگر می خندم،صادقانه تر می خندم

انگار سخت تر دل می بندم ووابسته تر می شوم

به خاطر این سادگیها وصداقت ها ودلبستگی هایم 

خودم را سواربر همین قاصدک های پائیزی به کودکی هایم می بخشم

من این کودکانه ها را این روزها چه بسیار دوستتر دارم...

 

__________________________ 

افسوس از روزی که عروسکم گم شد کودکیم هم ناخواسته تمام شد ومعصومیت کودکانه ام هم!

/ 0 نظر / 8 بازدید