"بهار در قلب من است."

جبران خلیل جبران

اگر زمستان بگوید:

"بهار در قلب من است."

چه کسی او را باور می کند؟

حال بیا تا قایم باشک بازی کنیم:

اگر در قلب من پنهان شوی07.gif، پیدا کردنت چندان مشکل نیست؛اما اگر پشت نقاب پنهان شوی، هرکه در جستجویت باشد، بی فایده است.

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
manotoo

در بدست آوردنت پايداری ها شده با ظلم و جور روزگار - ساز گاری ها شده. ای از عشق پاک من هميشه مست من تو را اسان نياوردم بدست