سلام...

برای خالی نبودن عریضه در این روزهای پراز خستگی...

××××××××××××

قول بده که خواهی آمد

اما هرگز نیا!

اگر بیایی

همه چیز خراب میشود

دیگر نمیتوانم

اینگونه با اشتیاق

به دریا و جاده خیره شوم

من خو کرده ام

به این انتظار

به این پرسه زدن ها

در اسکله و ایستگاه

اگر بیایی

من چشم به راه چه کسی بمانم؟

"رسول یونان"

×××××××××××

بهار نرم نرمک که نه باسرعت باد نزدیک میشودومن دوازده ماه است که خستگیها ودلهره هاودلتنگی هایم را نتکانده ام...

/ 0 نظر / 38 بازدید