بهار

من حواسم نبود بهارجان

یکهو آرام و بی صدا آمدی!

اماتو بهار؛حواست باشد که ما پر از اتفاق های خوب نیفتاده ایم

بهارتان؛بهارمان مبارک و پر از اتفاق های خوب...

/ 0 نظر / 59 بازدید