پارادوکس

این روز ها من یک نمونه ی بارز زنده از پارادوکس در کره ی زمین هستم با مولکول هائی از جنس هیدروژن خالص!

یک خسته ی پر انرژی

یک غمگین شاد

یک ناامید امیدوار

یک مرده ی زنده

یک آشنای غریبه

یک دوزخی بهشتی

یک خواب بیدار

و

و

و

...

__________________________________

یک وقتهائی خیلی مهم است که یکی باشد وبیاد یک پارچ آب یخ روی صورت آدم خالی کند وآدم را بیدار کندیک وقتهائی بیدار بودن زیاد هم بد نیست!

/ 0 نظر / 37 بازدید