خداوندا

::::www.Gallery.Sare2008.com:::

خداوندا بادا که بیشتر در پی تسلی دادن باشم تا تسلی یافتن

در پی فهمیدن باشم تا فهمیده شدن

در پس دوست داشتن باشم تا دوست داشته

::::www.Gallery.Sare2008.com:::

 

آنجا که تفرقه است ، بادا یگانگی آورم

آنجا که خطاست ، بادا که راستی آورم

آنجا که شک است ، بادا ایمان آورم

::::www.Gallery.Sare2008.com:::

چه :

با فراموشی خویشتن است که خویشتن را باز می یابم

با بخشودن که بخشایش به کف می آورم

با مردن است که به زندگی برانگیخته می شویم

/ 0 نظر / 5 بازدید