...

باورداشتم که هروقت کسی را برای "کنارت بودن" کم داشته باشی  باران می بارد حالا تونیستی وباران هم!

سالها گذشته است، بهتر است بگویم دهها سال گذشته است ازآن روزسردآذرماهی وانگاردرلا به لای این سالها،برکت از سرزمین دلم رفته وباران ازسرزمین رویاهایم  وباورهایم...

**********************

یکهو که دلم میگیرد
مطمئنم تو هم جایی، دلت گرفته است...

 

/ 26 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بی کس تنها نیست

سلام... یه دوست بود که قبلا به ما یه سر میزد. ببینم شما اونو میشناسید؟؟؟ اگه دیدیدش بهش بگید این نبود جوا کامنت های من. اگه بعد از اینها هم منو نشناختی؟ یه سر به نظراتت در تاریخ 24 مرداد بزن. bi kas سعید بازم قدیما یه سر میزدی. تو ماه شهرور نبودی. گفتم شاید دیگه تو نت نمیای. ولی هنوزم تو لینک ما هستی. دوست داشتی مثل قدیما پیش ما بیا. دوستار دوستان = سعید

مسافر

پیروزی روز بر قبیله شب مبارک[گل]

بی کس تنها نیست

__$$_________$$$ _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ _____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ _____________€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-♥*°*♥-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-♥*°

سید مجید

موفق باشی همه تن ناله و هجران، همه جا چشمۀ جوشان، چه غم از دیدۀ گریان، اگر آن یار بیاید، دل یاران برباید، دیده از غم بگشاید اگه دوست دارید ادامه این نثر موزون رو ببینید به وبلاگ من بیاید

مازيار

باز هم درود متن قشنگی بود دوست من به روز آپم مانند همه روز

مازيار

وبازهم سلام امروزهم به روزم دوست عزیز